Obchodní podmínky internetového obchodu fanclastic.cz

1.Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu fanclastic.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě fanclastic.cz 

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: YOUR Sure Solutions s.r.o
Sídlo: Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 5
IČ: 29058112,
DIČ: CZ29058112.
e-mailová adresa: info@fanclastic.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163546 (dále jen „prodávající“)

1.3 Prodávající je plátcem DPH. Veškeré uvedené ceny jsou konečné a jsou včetně příslušné sazby DPH.

1.4 Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu fanclastic.cz (dále jen kupující). Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.5 V případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě však není kupující nepovažován za spotřebitele a nemá tak právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.6 Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující dále stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu naprosto srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Kupující zároveň stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných příplatků za přepravu zboží(dále jen dopravné), a ustanovení ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky.

1.7 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá účinností předchozího znění obchodních podmínek.

2. Předmět smlouvy

2.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2 Prodávající se zavazuje aktualizovat nabídku internetového obchodu, tak aby nabídka odpovídala jeho faktické nabídce. Pokud bude předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu, bude kupující ze strany prodávajícího vyrozuměn.

2.3 Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.4 Předmětem závazku prodávajícího na základě kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž objednaného zboží.

3. Objednávka zboží

3.1 Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím je považována za návrh k uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

3.2 Objednávka musí obsahovat přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

3.3 Kupující je oprávněn učinit objednávku prostřednictvím internetového obchodu fanclastic.cz. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

3.4 Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce, nebo prostřednictvím SMS na telefonní čislo.

3.5 Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

3.6 Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení nejdéle však do 8 hodin. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

3.7 Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do momentu expedice, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

4. Cena a platba

4.1 Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu fanclastic.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak.

4.2 K ceně zboží bude prodávajícím připočtena částka za přepravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek bodu 7. obchodních podmínek.

4.3 Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto: 
a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.);
b) dobírkou - platební kartou (při převzení dopravcem DPD nebo PPL);
c) bankovním převodem - údaje pro platbu budou po ověření dostupnosti zaslány emailem;
d) platební kartou na internetu.

4.4 Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuto jinak.

4.5 V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedic, nezbytné připsání platby do 3 pracovních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail s podklady pro jeho platbu. Pokud kupující neuhradí částku v plné výši do dalších 5-ti pracovních dnů, je jeho objednávka automaticky bez dalšího upozornění stornována.

4.6 Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list a je vždy přiložena k zaslané zásilce. V případě, že faktura není součástí balíku, má kupující možnost vyžádat zaslaní faktury prostřednictvím e-mailu na : info@fanclastic.cz

4.7 Ceny zboží, v nabídce internetového obchodu fanclastic.cz, označené jako výprodej či akce jsou platné do vyprodání zásob.

4.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám

4.9 Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky (před uzavření kupní smlouvy, po dohodě s kupujícím) v případě, že: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila dodavatelská cena. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde

5. Dodací podmínky

5.1 Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí jeden až sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u hladkých plateb nebo u úhrad platební kartou začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.

5.2 Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

5.3 Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.

5.4 Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné nabídky uvedené v sekci Dopravní podmínky a Formy úhrady.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.

5.6 K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

6. Dopravní podmínky a cena za dopravu

6.1 Kupující je oprávněn zvolit si při objednávce zboží některý z následujících způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

Česká pošta - Vámi objednané zboží Vám Česká pošta doručí až na adresu dodání. V případě, že Vás Česká poště nezastihne, bude Vám zásilka ponechána na místní pobočce České pošty, kde si ji budete moci dodatečně vyzvednout.
Platba probíhá v hotovosti v případě úhrady dobírkou; nebo bezhotovostně v případě platby předem, naproti vydání zboží a daňovému dokladu.

PPL - expresní balíková služba - Přepravní společnost PPL doručují zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží Vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky. Potvrzení Vám přijde na mail ihned, jak budou všechny položky z Vaší objednávky skladem. Zboží bývá doručováno v pracovní dny v 9:00 - 18:00 hodin. PPL předem nabízí přibližný harmonogram doručování. Před příjezdem telefonuje řidič. Pokud přepravcem nebudete zastiženi, dostanete do schránky informaci o další možnosti doručení. Platba probíhá v hotovosti naproti vydání zboží v případě úhrady dobírkou; nebo bezhotovostně v případě platby předem.

6.2 Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce Způsoby doručení.

6.3 V případě, že kupující je z jiného státu a vybere neodpovídající způsob dopravy, je prodávající oprávněn objednávku nepříjmout nebo změnit způsob a cenu dopravného dle svých možností a odpovídajících nákladů.

7. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

7.1 Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.

7.2 Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu fanclastic.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů(čtrnácti dnů) ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

8.2 V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu a to na vlastní náklady. Vrácení zboží na dobírku nebude ze strany prodávajícího akceptováno, takto odeslané balíky budou automaticky odmítnuty.

8.3 Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky (číslo faktury), datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího. Případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme využít formulář uvedený ZDE.

8.4 V případě, že kupující odstupuje od kupní smlouvy jen částečně, má právo na navrácení dopravného jen v té výši, v jaké se dopravné zvýšilo v důsledku zaslání zboží, od kterého je odstupováno.

8.5 V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

8.6 Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.7 Nepřevzetí zboží není legitimním způsobem odstoupení od kupní smlouvy. Kupující v takovém to případě akceptuje možnost prodávajícího vyžadovat náhradu škody za takto zbytečně vynaložené náklady a další náklady s tím spojené.

9. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace

9.1 Kupujícímu je doporučeno při převzetí balíku prohlédnout zboží nebo bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li dodané zboží kupujícímu vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

9.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu fanclastic.cz, a to v délce trvání 24 měsíců (dvacetičtyř měsíců) od faktického převzetí zboží kupujícím. Záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, za předpokladu, že je delší záruční doba uvedena v popisu produktu na webových stránkách internetového obchodu fanclastic.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

9.3 Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. V písemné reklamaci, kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak může navrhnou způsob vyřízení reklamace. 

9.4 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace na e-mail. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat v pracovní dny 10:00 do 17:00 hod na info@fanclastic.cz.

9.5 Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo neodborným používáním zboží nebo jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

9.6 V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

9.7 Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

10. Práva z vadného plnění

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:. 
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi provádění 
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy 
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11. Bezpečnost a ochrana informaci a osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

11.1 Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

11.2 Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

11.3 Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

11.4 Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

11.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

11.6 Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018


Nejprodávanější produkty

 • Sada Militerics
  Sada Militerics

  Stavební sada Militerics umožňuje postavit nejméně 4 originální modely a...

  1 490 Kč
 • Sada Hlavolam
  Sada Hlavolam

  Stavební sada Hlavolam je určena jako pro děti tak pro dospělé a...

  269 Kč
 • Sada Minicraftics
  Sada Minicraftics

  Stavební sada Minicraftics je určena pro začátečníky a umožňuje postavit...

  460 Kč
 • Sada Architectics
  Sada Architectics

  Stavební sada Architectics umožňuje postavit 3 originální modely a 16...

  1 990 Kč
 • Sada Robotology
  Sada Robotology

  Stavební sada Robotology umožňuje postavit nejméně 5 originálních a 14...

  890 Kč
 • Sada Startics
  Sada Startics

  Sada Startics je nejmenší stavební sadou v produktové řadě Fanclastic....

  329 Kč
 • Sada Zoosaurics
  Sada Zoosaurics

  Stavební sada Zoosaurics umožňuje postavit nejméně 6 originálních a 24...

  1 390 Kč